Coolcrowd prosjektet fortsetter i form av et kvalifiseringsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. I dette prosjektet skal vi avklare faremomenter for implementeringen av konseptet.

Målet i COOLCROWD 2.0 er å teste ut dette konseptet i en pilotstudie. Studien skal bidra til å verifisere de teoretiske funnene knyttet til støttespillernes betalingsvillighet, gi mer informasjon om de ulike typene støttespillere, bøndenes erfaringer med folkefinansiering og konseptets generelle gjennomførbarhet. I tillegg vil COOLCROWD 2.0 bidra til å gjøre konseptet lokal folkefinansiering mer kjent i det norske samfunnet. Prosjektet vil fokusere på solcelleanlegg og biokull som to typer klimadempende teknologier som har stort potensial til å redusere klimautslipp fra landbruket.

COOCLROWD 2.0 vil invitere 2-4 bønder som er interessert i solenergi og biokull til å presentere sine klimarelaterte folkefinansieringskampanjer på internett for norske støttespillere. Kampanjene vil bli presentert på en nylig lansert folkefinansieringsplattform, Drivkraft, som har fokus på lokalprodusert og bærekraftig mat. Forskerne vil deretter gjennomføre intervjuer med bøndene for å få innsikt i deres oppfatning av prosessen med folkefinansiering. Forskerne vil i tillegg gjennomføre intervjuer med et utvalg bidragsytere for å diskutere motivasjonen deres for å finansiere disse kampanjene. Som et resultat av dette vil prosjektet utarbeide en rapport med ytterligere anbefalinger for kommersialisering av COOLCROWD-konseptet.

Om du er interessert i å være med i uttestingen/implementeringen av COOLCROWD ta kontakt med prosjektlederen Pia Otte på Ruralis.