Arbeidspakke 2.1 skal analysere eksisterende lokalt folkefinansierte klimaprosjekt i Norge, for å undersøke deres relevans for tilbud (Arbeidspakke 3) og etterspørsel (Arbeidspakke 4). Arbeidspakken vil gjennom triangulering av ulike metoder for å samle inn primær- og sekundærdata.  Følgende aktiviteter vil foretas: (1) Dybdeintervju med representanter fra folkefinansieringsplattformer og klimaprosjekter som nevnt over; (2) innsamling og analyse av sekundærdata inklusive interne firmaposter, bedriftsnettsider, presseomtaler, og andre publiserte kilder. Vi vil benytte grounded theory for dataanalysene. Resultatet fra arbeidspakken vil være med på å identifisere byggeklosser for eksisterende bedriftsmodeller innenfor klimaretta folkefinansierte prosjekter, og å fastsette de økonomiske suksessfaktorene, barrierene og flaskehalsene for lokal folkefinansiering av klimaprosjektet. Resultatene herfra vil brukes i Arbeidspakke 2.3 til og med Arbeidspakke 5.

Organisasjoner: Høgskulen på Vestlandet, Norges handelshøyskole. Eindhoven University of Technology

Arbeidspakkeleder: Førsteamanuensis Natalia Mæhle