Objektiver

Arbeidspakke 2.1 analyserer eksisterende lokalt folkefinansierte klimaprosjekt i Norge, for å undersøke deres relevans for tilbud (Arbeidspakke 3) og etterspørsel (Arbeidspakke 4). Arbeidspakken samler inn primær- og sekundærdata gjennom triangulering av ulike metoder. Følgende aktiviteter foretas: (1) Dybdeintervju med representanter fra folkefinansieringsplattformer og klimaprosjekter som nevnt over; (2) innsamling og analyse av sekundærdata inklusive interne firmaposter, bedriftsnettsider, presseomtaler, og andre publiserte kilder. Vi vil benytte grounded theory for dataanalysene. Resultatet fra arbeidspakken vil være med på å identifisere byggeklosser for eksisterende bedriftsmodeller innenfor klimaretta folkefinansierte prosjekter, og å fastsette de økonomiske suksessfaktorene, barrierene og flaskehalsene for lokal folkefinansiering av klimaprosjektet. Resultatene herfra brukes i Arbeidspakke 2.3 til og med Arbeidspakke 5.

Publikasjoner

Natalia Mæhle (HVL), Ingeborg A. Kleppe & Natalia Drozdova (NHH),  Boukje Huijben (Eindhoven University of Technology) (Desember, 2017). WP2.1 Erfaringer fra eksisterende folkefinansieringsplattformer. En oppsummering av rapporten kan lastes ned her AP2-1_sluttrapport_oppsumering

Organisasjoner: Høgskulen på Vestlandet, Norges handelshøyskole. Eindhoven University of Technology

Arbeidspakkeleder: Førsteamanuensis Natalia Mæhle