Objektiver

Denne arbeidspakken utforsker faktorene som bestemmer innbyggeres vilje til å betale for lokalt folkefinansierte klimaprogram. Først vil arbeidspakken utforske hvilke typer folkefinansiering opinionen vil foretrekke å medfinansiere. Dette vil gi to dimensjoner: Først vil arbeidspakken utforske hvorvidt opinionen er interessert i folkefinansiering av nye lokale klima-relaterte investeringer i lavutslippslandbruk, eller om de oppfatter andre sektorer som mer relevante. Arbeidspakken vil så utforske hvilke modell(er) for folkefinansering som er foretrukket av opinionen. Tredje del av arbeidspakken er å utforske prismarginer, det vil si villigheten til å betale for folkefinanseringsprosjekter, gitt at de byr på en troverdig løsning for et bestemt landbruksinitiativ/scenario.

Det vil benyttes en flerdelt metodetilnærming. Det vil gjennomføres surveyundersøkelser med et utvalg i den norske befolkningen. For å få økt dybdeforståelse gjennomføres det fire til seks fokusgruppediskusjoner med representanter fra allemenhten og bedrifter som kan være relevant for implementere konseptet. Resultater relatert til sosiokulturelle barrierer for folkefinansiering fra Arbeidspakke 2.2 brukes i denne arbeidspakken, der fokusgruppene vil spørres om sosiokulturelle barrierer, hvor svarene fra denne arbeidspakken brukes i Arbeidspakke 2.2. Fokusgruppedeltakerne vil bli presentert for ulike scenarioer for folkefinansiering. Arbeidspakke 4 samarbeider tett med Arbeidspakke 3 for å lage brukerrelevante forretningsmodeller.

Organisasjoner: BI, Senter for grønn vekst

Arbeidspakkeleder: Dr. Per Espen Stoknes/ Sylvia Weddegjerde