Denne arbeidspakken vil utforske faktorene som bestemmer innbyggeres vilje til å betale for lokalt folkefinansierte klimaprogram. Først vil arbeidspakken utforske hvilke typer folkefinansiering opinionen vil foretrekke å medfinansiere. Dette vil gi to dimensjoner: Først vil arbeidspakken utforske hvorvidt opinionen er interessert i folkefinansiering av nye lokale klima-relaterte investeringer i lavutslippslandbruk, eller om de oppfatter andre sektorer som mer relevante. Arbeidspakken vil så utforske hvilke modell(er) for folkefinansering som er foretrukket av opinionen. Tredje del av arbeidspakken er å utforske prismarginer, det vil si villigheten til å betale for folkefinanseringsprosjekter, gitt at de byr på en troverdig løsning for et bestemt landbruksinitiativ/scenario.

Det vil benyttes en flerdelt metodetilnærming. Det vil gjennomføres surveyundersøkelser på innenriksterminalene på Værnes og Gardermoen, og blant taxikunder hos Trøndertaxi. For å få økt dybdeforståelse vil det gjennomføres fire til seks fokusgruppediskusjoner med et utvalg av surveyutvalget. Resultater relatert til sosiokulturelle barrierer for folkefinansiering fra Arbeidspakke 2.2 vil brukes i denne arbeidspakken, der fokusgruppene vil spørres om sosiokulturelle barrierer, hvor svarene fra denne arbeidspakken vil brukes i Arbeidspakke 2.2. Fokusgruppedeltakerne vil bli prestert for ulike scenarioer for folkefinansiering. Arbeidspakke 4 vil samarbeide tett med Arbeidspakke 3.

Organisasjoner: BI, Senter for grønn vekst

Arbeidspakkeleder: Dr. Per Espen Stoknes/ Sylvia Weddegjerde