crowdfunding_combined

Photos: Colourbox

Den overordnede målsetningen i COOLCROWD er å vurdere potensialet for et lokalt folkefinansieringssystem som gir norske bønder mulighet til å installere klimavennlig teknologi på eget bruk, og som samtidig gir nordmenn mulighet til å investere i lokale, klimaorienterte skadebegrensningstiltak. Et velutformet folkefinansieringsprogram vil gi økt transparens, tillit og derfor også et økt gevinstpotensial for satsinger på klimagassreduksjon. I denne evalueringsforskningen vil fokuset rettes mot reduksjon av utslipp fra landbruket, gjennom folkefinansiering knyttet til transportrelaterte karbonutslipp. Ved å gi folk muligheten til å investere i, og samhandle med lokale, norske tilbydere av klimagassreduserende tiltak, tilbyr folkefinansiering en reell mulighet for å gjøre klimareduserende tiltak direkte synlige og relevante i folks hverdagsliv.

Prosjektets ulike delmål er:

(i)        Å gjøre seg kjent med, eksisterende folkefinansieringstilnærminger og analysere hvordan disse kan anvendes i en norsk kontekst

(ii)       Å utforske juridiske og sosio-kulturelle forhold som kan fremme eller hindre realiseringen av en folkefinansieringstilnærming i Norge

(iii)      Å utvikle alternative forretningsmodeller for et lokalt, folkefinansiert klimaprogram

(iv)      Å utforske aksepten for folkefinansieringstilnærmingen blant norske bønder samt å utforske hva som er optimal design på en slik tilnærming ut ifra et gårdsperspektiv

(v)       Å stadfeste den sannsynlige responsen blant folk flest når det gjelder konseptet med lokale, folkefinansierte klimatiltak, samt å identifisere optimale tiltak

(vi)      Å utvikle og anbefale tiltak for implementeringen av en folkefinansiert tilnærming i samarbeid med relevante interessegrupper.