Arbeidspakke 2.2 vil studere relevante juridiske og sosiokulturelle aspekter for et vellykket lokalt design for folkefinansierte klimaprogram i Norge – i tett samarbeid med Arbeidspakke 2.1.

Et hvert levedyktig folkefinansiert klimaprogram må operere innenfor et juridisk rammeverk. Den juridiske analysen vil inkludere spørsmål relatert til: Gjeldende lovgivning, lovgivningsstatus for ulike aktører i dette programmet, lovgivningsstatus for finansieringsplattformen og dens forpliktelser, gjennomgangen av bøndenes prosjekter og sporbarheten av pengestrømmen. Et separat juridisk problem som vil adresseres er hvordan man kan måle utslippene av klimagass fra disse tiltakene. Dette er viktig for å integrere folkefinansiering som en finansiell mekanisme i norsk klimalovgivning, både i dag og i fremtiden. Den juridiske vurderingen vil hovedsakelig bestå av en analyse av den norske klimalovgivningen. Denne vil støttes av en gjennomgang av erfaringer fra reguleringsregimer i andre land, som Frankrike og Nederland, som har etablerte folkefinansieringsprogram i landbrukssektoren. Forskningen vil benytte generell juridisk doktrine metodologi basert på innenlandske juridiske kilder, EEA-/EU-lov når anvendbart, og komparativ juss for å sammenligne erfaringer fra utenlandsk lovgivning.

Når det kommer til sosiokulturelle forhold er det enkelte aspekter ved norsk kultur, som er relevant for å utvikle vellykkede folkefinansierte klimaprogram. Den sosiokulturelle undersøkelsen vil utforske hvordan norske sosiale og kulturelle normer kan påvirke vellykketheten for folkefinansieringsmodellene utforsket i Arbeidspakke 2.1. Det vil være to konsept i arbeidspakken. Først vil det gjennomføres en dokumentanalyse som ser på norske normer. Etter dette gjennomføres to fokusgruppeintervjuer, hvor en av gruppene består bønder, mens den andre er med potensielle sluttbrukere.

Arbeidspakkeledere: Førsteamanuensis Catherine Banet, Dr Maja Farstad

Organisering: Universitetet i Oslo, Ruralis