Objektiver

For å etablere et gjennomførbarhetsbevis (proof of concept) vil denne arbeidspakken innhente erfaringer fra alle arbeidspakkene, og sette de sammen til en integrert modell for utvikling av lokal folkefinansiering som tiltak mot klimaendring. Resultatet fra elle arbeidspakkene vil samles, for å etablere en eller flere forretningsmodell(er), som vil passe bønders og opinionens behov, passe med det sosiokulturelle og juridiske rammeverket, gi reduserte klimautslipp fra landbrukssektoren, og samtidig forbedre bærekraften til landbruk på lokalt nivå. Forretningsmodell(ene) vil så presenteres for et rådgiverpanel for å få diskusjoner om hvordan konseptene kan tas videre. Integrasjon vil skje gjennom hele prosjektet, mens den avsluttende diskusjonen vil foretas under en todagers workshop til slutt i prosjektet.

Organisator: Alle prosjektpartnere

Leder: Dr Pia Otte, Ruralis