Coolcrowd samarbeider tett med NORSØK og prosjektet «Muligheter for miljø- og klimavennlig melkeproduksjon »http://www.norsok.no/prosjekter/2016/muligheter-for-miljo-og-klimavennlig-melkeproduksjon

Seks gårdbrukere ble valgt ut i dette prosjektet pga deres sterk interesse for miljøvennlig drift. Dette omfatter tre konvensjonelle og tre økologiske gårdbrukere, som er geografisk spredt fra Hordaland (Voss og Kvinnherad), Møre og Romsdal (Sykkylven og Tingvoll) til Trøndelag (Skaun og Inderøy). Coolcrowd skal gjennomføre intervjuer med disse gårdbrukerne og kartlegge kjennskapt om teknologi og interessen for klimavennlig melkeproduksjon og utgiftene ved installasjonen av disse teknologiene (Arbeidspakke 3).

Som en første oppvarming og for å bli kjent med hverandre, ble gårdbrukerne introdusert til de fire ulike typene av folkefinansiering (Donasjon, belønning, lån og aksje/andelskapital) på prosjektmøte og diskuterte deretter fordelene og ulempene for hver type i små grupper. Til slutt presenterte gårdbrukerne konklusjonene sine til hele gruppen. Resultatene fra den foreløpige gruppediskusjonen vil lede prosjektet i det videre empiriske arbeidet og gi en indikasjon på hvilke fordeler og utfordringer gårdbrukere oppfatter med folkefinansiering. Dette er et avgjørende skritt i prosjektet for utvikling av bærekraftige forretningsmodeller siden gårdbrukerne presenterer en gruppe av sentrale aktører for lokal folkefinansiering.

Gruppearbeid (Pia Otte)